Privacyverklaring

YOU The Gym verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op een manier en voor de doeleinden zoals nader omschreven in het document.

a) Welke gegevens worden door ons verwerkt?

YOU The Gym verwerkt persoonsgegevens. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een persoonsgegeven “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals en naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijk persoon”.

Gegevens van onze (potentiële) leden

Bij het aangaan van een Lidmaatschapsovereenkomst met YOU The Gym verwerken wij in ieder geval uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer en e-mailadres.

Ook als er al een lidmaatschapsovereenkomst met YOU The Gym bestaat, blijven wij dit soort persoonsgegevens van u verwerken. Bijvoorbeeld iedere keer wanneer u onze club bezoekt of wanneer u telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt.

Gegevens van onze websitebezoekers

Van iedere bezoeker van onze website, worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die u op onder meer de contactpagina of de webshop zelf invult, zoals uw e-mailadres, naam, thuis- of werkadres of een telefoonnummer.

Social media uitingen

De gegevens van personen die zij zelf invullen op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van reacties van personen op social media uitingen worden door YOU The Gym verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina van het betreffende platform zelf invult, zoals je e-mailadres, naam, thuis- of werkadres of een telefoonnummer.

Surf- en klikgedrag

Daarnaast verzamelen we informatie over uw bezoek aan onze website. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die uw browser standaard naar elke website stuurt, die u bezoekt. Denk daarbij aan uw IP-adres. 

Wij kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina’s van onze website u bekijkt, op welke links (koppelingen) u klikt, hoe vaak u onze website bezoekt en welke andere handelingen die u verricht; oftewel uw surf- en klikgedrag.

Cookies

Een cookie is een kleine hoeveelheid data, die een server naar uw browser stuurt, met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Op die manier kan de server uw browser eenvoudig opnieuw herkennen.

Onze website maakt gebruik van (tijdelijke) cookies. Soms zijn dat cookies van derden. YOU The Gym heeft overigens geen toegang tot die cookies van derden.

Waarom verwerken wij uw gegevens (doeleinden)?

Dienstverlening

Zonder verwerking van uw persoonsgegevens, kan YOU The Gym haar diensten niet aan u leveren. We kunnen dan bijvoorbeeld geen lidmaatschapspas aanmaken, waardoor het verkrijgen van toegang tot een YOU The Gym vestiging voor u niet mogelijk zal zijn. Of als u ons een vraag hebt gesteld, dan kunnen we die niet beantwoorden. En zonder uw gegevens is de informatie op onze website voor u (niet goed) beschikbaar of worden bepaalde functies van die website onbruikbaar. 

YOU The Gym werkt samen met partners, bijvoorbeeld voor het aanbieden van onze diensten of het incasseren van openstaande facturen. Het kan dus voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan die partners verstrekken. Van onze partners verlangen wij, dat zij tenminste voldoen aan de AVG. Zij moeten voorzichtig omgaan met uw persoonsgegevens en het is hen verboden om uw gegevens ergens anders voor te gebruiken dan waarvoor ze aan hen zijn verstrekt.

Wettelijke verplichting

YOU The Gym kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Marketing- en verkoopactiviteiten

YOU The Gym kan uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van uw lidmaatschap) ten behoeve van haar eigen dienstverlening of van aan YOU The Gym gelieerde ondernemingen. 

Voor alle duidelijkheid: wij verkopen de persoonsgegevens van onze leden niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun directe marketing activiteiten!

(Markt)onderzoek- en analyses

Uw persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

Cookies

Met behulp van cookies kunnen wij bijvoorbeeld onze informatie en advertenties op webpagina’s van anderen laten afbeelden, zodat die pagina’s beter aansluiten bij uw persoonlijke voorkeuren of interesses.

Hoe gaan wij om met uw gegevens? 

Beveiliging

YOU The Gym zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van de gegevens van haar leden. Uw gegevens zijn daarom niet voor alle medewerkers van YOU The Gym in te zien. Daarnaast gebruiken we uw gegevens alleen zoals in ons privacy beleid is vastgelegd.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als u een lidmaatschap van YOU The Gym hebt, dan bewaren wij uw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap.

Afhankelijk van uw browser instellingen worden tijdelijke cookies kort na uw bezoek verwijderd.

Hoe kunt u invloed uitoefenen op de verwerking van je uw persoonsgegevens?

Inzage

Ieder lid heeft recht op inzage van zijn of haar persoonsgegevens. Uiteraard kunt u bij uw vestiging opvragen, welke gegevens zij daar van u hebben geregistreerd.

Correctie

Ieder lid heeft ook het recht om zijn of haar persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet juist zijn. Ook dit kunt u bij uw vestiging laten doen.

Verzet

Wanneer uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of dan noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, kunt u tegen dat gebruik bezwaar maken. U kunt zich daarom vooral verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële doeleinden, zoals direct marketing activiteiten alsook de verstrekking van uw gegevens aan derden voor diezelfde direct marketing doeleinden. Dat kan zelfs, wanneer u in een eerder stadium toestemming heeft gegeven voor dat gebruik.

Mocht u er dus bezwaar tegen hebben dat YOU The Gym uw persoonsgegevens gebruikt voor de onderstaande commerciële doeleinden, stuur dan een brief naar uw vestiging onder vermelding van “bezwaar gebruik gegevens”). Voorzie de brief van uw naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer. Wij zullen binnen 4 weken na uw bezwaar schriftelijk reageren. 

Vermeld duidelijk in uw brief tegen welke vorm van gebruik van uw persoonsgegevens u bezwaar maakt:

– YOU The Gym direct mailing per post; en/of

– Commerciële e-mail, waaronder ook de nieuwsbrief of SMS berichten van YOU The Gym; en/of

– Telemarketing door YOU The Gym.

Uiteraard doen wij er alles aan om uw bezwaar zo snel als mogelijk is administratief te verwerken. Het kan enige tijd duren, voordat we dit hebben gedaan en het is dus mogelijk dat u in de tussentijd nog door ons wordt benaderd. 

Overigens kunt u commerciële benadering via e-mail of SMS berichten veel eenvoudiger stoppen door de instructies te volgen die in het e-mail of SMS bericht staan vermeld!

Geen cookies

Uw webbrowser zal – net als de meeste webbrowsers – automatisch cookies accepteren. U kunt zelf de instellingen van uw browser aanpassen. Afhankelijk van uw browser en uw machtigingen kunt u er voor kiezen om alle cookies automatisch te weigeren. Als u hiervoor kiest, is er wel kans dat bepaalde functies van de websites die u bezoekt, waaronder de website van YOU The Gym, niet meer zullen werken of door u niet meer te gebruiken zijn.